Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze w myśl ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1518 ze zm.) to:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne,

- specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się bez względu na kryterium dochodowe w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie i przyznanwany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepelnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie nastepujace warunki:

 1. rodzice osoby wymagajacej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, sa małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymuja się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lipca 2013r. przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie i przyznaje się je na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz 788) ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 

 • 1 w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

- osoby wymagającej opieki

- rodziców osoby wymagającej opieki

- małżonka rodzica osoby wymagającej opieki

- osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko

- pozostających na utrzymaniu osób w lit. a - d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz:

 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki

b) małżonka osoby wymagającej opieki

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko

d) pozostających na utrzymaniu osób, o o których mowa w lit. a –c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku

życia

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,

dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko

 

W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012r. poz. 579), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00zł miesięcznie i przyznaje się to świadczenie na okres zasiłkowy, tzn. od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku kalendarzowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
  w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 2. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów
 3. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 4. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 1. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, zwyjątkiem rodziny zastępczej

spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą korzysta w niej

z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

 1. na osobę wymagająca opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
 2. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
  o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 3. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa
  w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
 4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Wnioski do pobrania ze strony MRPiPS  pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kmiecik 04-08-2017 16:30:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kmiecik 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kmiecik 04-08-2017 16:30:32