Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut GOPS

Załącznik do Uchwały Nr  130/XX/2016
Rady Gminy Trzebielino
z dnia  29 czerwca  2016 r.

 

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIELINIE

 

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną gminy Trzebielino , utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.
 2. Ośrodek działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa regulujące jego zadania. Ośrodek może wykonywać inne zadania, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie przepisy prawa.

 

§ 2

 1. Ośrodek  jest samodzielną jednostką organizacyjną gminną i budżetową  podporządkowaną funkcjonalnie Wójtowi Gminy.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Trzebielino.
 3. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Trzebielino.

 

II.   Cele i zadania Ośrodka

§ 3

Celem działalności Ośrodka jest:

 1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których  nie są w stanie one pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

 1.  Zapobieganie sytuacjom, o których mowa w pkt 1 poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 2. 4

Zakres działalności Ośrodka:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie.
 2. Rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem.
 3. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy  o świadczeniach z opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych.
 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 10. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Energetyczne w zakresie ustalania prawa do dodatku energetycznego.
 11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej uczniom.
 12. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 15. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami.
 16. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu  ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 17. Realizacja zadań związanych z przemocą w rodzinie.
 18. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 19. Opracowanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 20. Organizowanie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
 21. Współdziałanie z działającymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 5

 1. Zadania, o których mowa w § 4 Ośrodek realizuje zgodnie z   wymaganiami ustawowymi, wymaganiami określonymi przez wójta oraz przekazanymi przez administrację rządową. Zadania te realizowane są przez Ośrodek przy  zapewnieniu odpowiednich środków finansowych.
 2. W postepowaniach prowadzonych przez Ośrodek kieruje się on przede wszystkim dobrem stron tych postępowań i ochroną ich dóbr osobistych, a także o ochronie danych osobowych.

 

§ 6

 1. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i jej stopnia do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

III. Zarządzanie i organizacja

§ 7

 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta
 3. Wójt  Gminy udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej  należących do właściwości gminy oraz upoważnień do realizacji innych działań Ośrodka, o których mowa w § 4.
 4. Upoważnienie o którym mowa w ust. 3 może być udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.
 5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy, który określa szczegółowy zakres czynności  kierownika i warunki wynagradzania.
 6.  Kierownik Ośrodka wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.
 7. Kierownik Ośrodka składa radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie działalności.
 8. W ramach administrowania Ośrodkiem kierownik upoważniony jest do  stanowienia przepisów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych.
 9. W razie nieobecności kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem ośrodka wykonuje pisemnie upoważniony przez kierownika pracownik.
 10. Działalność kierownika ośrodka wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu wymaga oddzielnego pełnomocnictwa.

 

§ 8

 1. Ośrodek realizuje swoje zadania przez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.
 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka uwzględniającą obsadę etatową Ośrodka oraz zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracy określa kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.
 3. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, których uprawnienia i obowiązki regulują także przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pomocy społecznej i inne przepisy szczegółowe.

 

IV. Zasady finansowania działalności Ośrodka

§ 9

 1. Środki finansowe na realizację zadań własnych gminy zapewnia budżet gminy w zakresie wynikającym z potrzeb przedstawionych Radzie Gminy.
 2. Środki finansowe na realizacje zadań zleconych zapewnia administracja rządowa.

 

§ 10

Koszty utrzymania Ośrodka, w tym koszty materialnego wyposażenia i płac pracowników Ośrodka pokrywane są z budżetu gminy i budżetu państwa.

 

 

 

§ 11

Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które przeznacza na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 12

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 13

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy przedstawiany Radzie Gminy do zatwierdzenia.

§ 14

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej  oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadą rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Statut Ośrodka wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy.
 2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez radę Gminy.

 

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 

§ 17

Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwała statut.pdf (PDF, 444.87Kb) 2016-08-09 23:15:00 751 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kmiecik 09-08-2016 23:15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kmiecik 09-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kmiecik 09-08-2016 23:15:00